KEM Seminars – September & October 2021

 

Σεμινάριο: Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση – Συντήρηση

 

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for the design of new pavements and strengthening overlays).

Πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τους υπολογισμούς και διαστασιολόγηση νέων οδοστρωμάτων καθώς και υπολογισμούς και διαστασιολόγηση ασφαλτικών στρώσεων για συντήρηση/ενδυνάμωση υφιστάμενων οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις κλιματολογικές γεωτεχνικές καθώς και άλλες ιδιαιτερότητες της Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών και κακώσεων που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα λόγω αστοχίας της μελέτης ή/και λόγω ανεπαρκούς συντήρησης ή/και λόγω εκ των υστέρων επέμβασης τρίτων.

Έναρξη: 28 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο στάδιο της μελέτης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων

 

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι (π.χ. ιδιοκτήτες, μηχανικοί, μελετητές, εργολάβοι) στα κατασκευαστικά έργα, για τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ 410/2015), οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει από το Δεκέμβριο του 2015 τους αντιστοίχους Κανονισμούς του 2002.

Μεταξύ άλλων, θα ενημερωθούν για τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εμπλεκομένων (ιδιοκτητών, μελετητών, εργολάβων και άλλων συντελεστών), τα προσόντα και καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Μελέτης και του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Εκτέλεσης του Έργου, τα περιεχόμενα του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Έναρξη: 5 Οκτωβρίου 2021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: BIM/Revit for Civil and Structural Engineers


BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.Περεταίρω, η Μοντελοποίηση Κτηριακών Πληροφοριών είναι μια διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης πληροφοριών (γεωμετρικών αλλά και άυλων) σχετικά με ένα κατασκευαστικό έργο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Έργου.
Από την πλευρά τους οι Μηχανικοί (Civil & Structural Engineers) κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός Έργου με την τεχνολογία BIM / Revit καλούνται να συνεργαστούν με τους Αρχιτέκτονες στο περιβάλλον του λογισμικού, που βοηθά στην απλοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και ανάλυσης κτιρίων. Ως συλλογική μεθοδολογία εργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση έργων, επιτρέπει στους Μηχανικούς να σχεδιάζουν με στοιχεία μοντελοποίησης και παραμετρικά δομικά στοιχεία χρησιμοποιώντας έξυπνα αντικείμενα 3D με ενσωματωμένη πληροφόρηση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Μηχανικοί καλούνται να εργαστούν με το πρόγραμμα Revit Structure για να δημιουργήσουν το κτηριακό μοντέλο του στατικού φορέα, που τους δίνει την δυνατότητα πλήρους συντονισμού με άλλες ειδικότητες (Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγους Μηχ., Μηχανολόγους Μηχ.)
Έναρξη: 5 Οκτωβρίου 2021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: Ποιότητα αέρα στα κτήρια, συστήματα αερισμού και πρακτικές


Η εξασφάλιση σωστής ποιότητας αέρα στα κτήρια, απαιτεί μια νέα προσέγγιση ως προς τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες αερισμού – εξαερισμού, λαμβάνοντας την βεβαρημένη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και του μεγάλου ενεργειακού κόστους που απαιτείται.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η αναλυτική κατανόηση της εξασφάλισης Ποιότητας Αέρα στα κτήρια και οι δυνατότητες εφαρμογής μιας σύγχρονης αντίληψης, φιλικής προς τον άνθρωπο, την χρήση του κτηρίου αλλά και την οικονομία των ενεργειακών πόρων.

Μέσα από το σεμινάριο, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις βασικές αρχές αερισμού, το σχεδιασμό, τη διαστασιολόγηση και τη λειτουργία των συστημάτων αερισμού – εξαερισμού.

Έναρξη: 8 Οκτωβρίου 2021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών και Τεχνικών Έργων του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη διαχείριση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα είτε αυτά είναι Επιμετρούμενα Συμβόλαια είτε είναι Συμβόλαια τύπου Μελέτη/Κατασκευή καθώς επίσης και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες να ορίζουν ρεαλιστικούς μετρήσιμους στόχους , να εξασφαλίζουν θετικά αποτελέσματα και να εφαρμόζουν σύστημα αξιόπιστης παρακολούθησης και ελέγχου του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα.
Έναρξη: 19 Οκτωβρίου 2021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια


Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι μηχανικοί, μελετητές, και εργαζόμενοι τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια. Οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν για την τεράστια σημασία που έχει η ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Έναρξη: 21 Οκτωβρίου 2021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: Εκτίμηση Επικινδυνότητας

 

Η ανάγκη κατάρτισης είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες πτυχές της εκτίμησης του κινδύνου για εξοικείωση τους με τους τρόπους εντοπισμού και αντιμετώπισης του κινδύνου.
Έναρξη: 26 Οκτωβρίου 2021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

χ