Σεμινάριο: Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο στάδιο της μελέτης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023

Κόστος: 293 ευρώ + ΦΠΑ

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι (π.χ. ιδιοκτήτες, μηχανικοί, μελετητές, εργολάβοι)  στα κατασκευαστικά έργα, για τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ 410/2015), οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει από το Δεκέμβριο του 2015 τους αντιστοίχους Κανονισμούς του 2002.
Μεταξύ άλλων, θα ενημερωθούν για τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εμπλεκομένων (ιδιοκτητών, μελετητών, εργολάβων και άλλων συντελεστών), τα προσόντα και καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Μελέτης και του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Εκτέλεσης του Έργου, τα περιεχόμενα του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, , τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια.  Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Περισσότερα σεμινάρια