Σεμινάριο: Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π. Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, την Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας, την Εργονομία, για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, Φυσικούς-Χημικούς-Βιολογικούς Παράγοντες.  Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ.

Έναρξη: Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια
Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι μηχανικοί, μελετητές, και εργαζόμενοι τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια.  Οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν για την τεράστια σημασία που έχει η ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
 

Έναρξη: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: Ασφαλή Οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του «εργασιακού περιβάλλοντος» και εργασιακής ασφάλειας και υγείας των χειριστών περονοφόρων οχημάτων, επιβάλλεται  η ενημέρωση και κατάρτιση των χειριστών  για την ασφαλή χρήση και συντήρηση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων.
 

Έναρξη: Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σεμινάριο: Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Στο σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας.
 

Έναρξη: Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ