Σεμινάριο: Τεχνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική ανάλυση Φωτοβολταïκών και Θερμικών Ηλιακων Συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Διάρκεια: 12 ώρες

Κόστος: 156 ευρώ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές ανάλυσης των φωτοβολταïκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παραπέρα ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό δίκτυο της Κυπρου.

Περισσότερα σεμινάρια