Εισαγωγή στη Διεύθυνση Έργου – Προγραμματισμός και Παρακολούθηση Έργου

practical approach for managing and monitoring projects through a case study using MS Project as a tool

Implementing projects is an integral part of every business of any size. Modern studies show that 50% of the companies’ workforce deals  with projects.