Σεμινάριο: Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τρίτη, 29  Νοεμβρίου 2022

Κόστος: 186 ευρώ

Μετά από πέραν των τριάντα χρόνων χρήσης και εκσυγχρονισμού οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου βρίσκονται σε ένα αξιόλογο επίπεδο αρτιότητας . Οι προδιαγραφές αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα από όλα τα τεχνικά τμήματα του δημόσιου τομέα και την τοπική  αυτοδιοίκηση καθώς όλο και περισσότερο και από  το ιδιωτικό τομέα.  

Περισσότερα σεμινάρια