Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Έναρξη: Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022

Κόστος: 187 ευρώ

Στο σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας.

Περισσότερα σεμινάρια